سامانه میز خدمت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

این سامانه جهت رفاه حال شهروندان و مدیریت تمام جانبه امورات سازمانها طراحی و اجرا گردیده ، این سامانه برای عموم شهروندان قابل استفاده میباشد و شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری به سازمانها درخواستهای خود را ثبت و رهگیری نمایند

یافت نشد